Diakoni

Diakoni är omsorg och tjänande. I liknelsen om den barmhärtiga samariern visade Jesus att alla är våra medmänniskor oberoende av nationalitet, ras, religion eller andra faktorer. I de första kristna församlingarna syntes kärleken till medmänniskan som omsorg om de fattiga, sjuka, fängslade och andra nödlidande.

Diakoni hör till kyrkans grunduppgift, vilket finns beskrivet i kyrkolagen och kyrkoordningen. Diakonins huvuduppgift är att hjälpa människor i psykisk, fysisk, andlig, ekonomisk eller social nöd.

Diakonin har både en uppsökande verksamhet inom kommunen och en mottagningstid till diakonissa Ann-Lis Biström, Olofsgården tisdagar kl. 9-11.

Församlingsbor samarbetar med diakonin vad gäller samtal och gemenskap i byarna. Jomala diakoniförening r.f. samarbetar med församlingens diakoni med ekonomisk hjälp och uppsökande verksamhet. En diakonigrupp inom församlingen hjälper till med olika evenemang.

Församlingslunch med program anordnas en onsdag varje månad. Gemensamt Ansvar är en insamling på våren i hela Finland. Insamlingarna går till olika projekt varje år.

Församlingen har två missionärer, en i Ryssland och en i Kenya. Missionssyföreningens damer har träff på tisdagar där de handarbetar och har måltid tillsammans med andakt och sång. Filtar skickas tillsammans med andra syföreningar på Åland gemensamt till Moder Teresas hem i Indien, barntröjor och raggsockor skickas till våra missionärer.

Sjömanskyrkan vidarebefordrar dessa till behövande.

En blomskottsauktion och lotteri anordnas på våren, intäkterna går till Gemensamt Ansvar. Till Julbasaren deltar alla byar i Jomala. Intäkterna går till Finska Missionssällskapet FMS och SLEF och Sjömanskyrkan.

Ett gemensamt födelsedagsfirande hålls på hösten för alla Jomalabor som fyller 75-80-85-90-95-100 år.

Diakonen har andakter, sjunger och besöker enskilda vid De Gamlas Hem.