Gravgårdar och fastigheter

Rätt till en grav överlåts i samband med ett dödsfall. Gravrätten överlåts samtidigt till en av den avlidnes anhöriga, som därmed blir innehavare av gravrätten. Enligt finsk lag ska varje grav ha en levande person som innehavare. Senast ett år efter ett dödsfall ska de anhöriga meddela pastorskansliet vem som ska vara innehavare.

Gravrätten överlåts för 25 eller 50 år. Giltighetstiden upphör tidigast då det från den sista gravsättningen har förflutit 15 år. Innehavaren kan förlänga giltighetstiden för gravrätten 10 år framåt, om det inte medför olägenhet för en ändamålsenlig organisering eller skötsel av gravplatsen. Den som innehar en gravrätt kan återlämna denna rätt endast till församlingen.

Den som innehar en gravrätt företräder dem som får gravsättas i graven och har ansvar över att gravplatsen hålls i ett ordnat och värdigt skick, så som föreskrivs i Begravningslagen, 5 kap. och Kyrkolagen 17 kap. Församlingen uppdaterar regelbundet gravregistret men ibland saknas aktuell information. Det kan hända att den som är antecknad som innehavare i gravboken inte lever längre. För att få korrekt information ber vi om er hjälp. På de gravar där det är oklart kring t.ex. innehavare har vi placerat en skylt en begäran om att ta kontakt med pastorskansliet eller trädgårdsmästaren.

Gravskötsel

Tag kontakt med pastorskansliet, tel. 32830 eller direkt med t.f. ekonom Tuire Welander, tel. 018 32 8320 om ni önskar avtala om skötsel av grav eller har frågor.

AVGIFTER 2019

GRAVPLATS…………………….. 50 år……….. 25 år

Gravplats, ortsbo ……………………… 270 €   ……….. 140 €

Gravplats, övriga………………………. 330 €   ……….. 170 €

Förlängning av gravrätt 10 år

gäller endast befintliga gravplatser………… 80 €/gravplats

GRAVGRÄVNING: 

Grävning för kistgrav…………………. 496 €

Grävning för urngrav …………………  62 €

Plakett i mässing till minnesväggen i Olofslunden
80 x 160 mm, montering ingår….. 95 € (fr.o.m 15.6.2020)

Gravvårdsavtal, avgifter 2019

Alternativ 1: ……………….. Plantering av sommarblommor, rensning, bevattning samt ljung och granris på graven till Alla helgons dag.

Antal år Enkelgrav Dubbelgrav Trippelgrav
1 150€ 200€ 250€
5 290€ 390€ 490€
10 580€ 780€ 980€

Alternativ 2: ……………….. Endast bevattning

Antal år Enkelgrav Dubbelgrav Trippelgrav
1 70€ 100€ 120€
5 190€ 250€ 290€
10 380€ 500€ 580€