Gudstjänstgrupper

Mässa är något vi gör tillsammans. En viktig del av församlingens gudstjänstliv är gudstjänstgrupperna. En gudstjänstgrupp består av frivilliga församlingsbor som tillsammans med präst och kantor planerar och leder söndagens mässa. Till gudstjänstgruppernas uppgifter hör t.ex. att läsa texter, be böner, fixa kyrkkaffe, bära upp kollekt och hälsa välkommen.

Är du intresserad av att vara med i en gudstjänstgrupp? Ta kontakt med tf kyrkoherde Stefan Äng, stefan.ang@evl.fi 0400 212 898.